אבי א.מ מוצרי חשמל ומזגנים - רח המנור 54 א.ת חולון
 
חפשו אותנו בפייסבוק !
מעקב משלוחים - דואר ישראל
חניה
גם אצלנו מקבלים צ'קים ERN
צור קשר
קניתם אצלנו? דרגו אותנו בזאפ!
אתר מאובטח SSL
חדשות ומבצעים
סקרים
איך הגעת אלינו ?
דרך חבר
מנוע חיפוש
זאפ
פרסום בעיתון
שלט חוצות
אחר

תקנון
תקנון האתר
ברוכים הבאים לאתר אבי א.מ. - אתר המכירות הגדול והזול במדינה בו תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים ממגוון היצרנים והחברות במחירים ללא תחרות , מחירים הכי זולים בהתחייבות .
האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י חברת אבי אייר מוצרי חשמל בע"מ
אנא קרא תקנון זה בקפידה.

השימוש ב - אבי א.מ.  (להלן "האתר") מקבוצת אבי אייר בע"מ, ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" ו/או התיבה "אני מסכים לתקנון האתר" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.

תנאי השימוש
תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.
מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.
מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.
רציפות, זמינות ואמינות השירות
מפעילי האתר, אבי א.מ.  - יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
הובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים לבסיסי הנתונים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו. לידיעתכם, קיים תיעוד כתובות
IP מלא של הנרשמים באתר, והמבצעים פעולות אלה ואחרות.
למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.
מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו' ללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם לאתר שליחת דואר אלקטרוני. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.
השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (
as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 
התחייבויות המשתמש
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
כמו כן הפצת פרטי צרכנים תעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מצד הלקוח.
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
הפצת "דואר-זבל" (
spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח .
המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.
המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.
השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.
המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור.
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
משלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור הצרכן אשר יתבצע באמצעות סימון "וי" בדיסקליימר מתאים באתר בעת מסירת פרטיו.


הלקוח מאשר בחתימה על הסכם זה לקבל מסרים והודעות אודות שינוים בסטאטוס הזמנתו ישירות לטלפון הנייד (SMS).
שירות זה ניתן באופן זמני ללא תשלום לרוכשים מוצר במכירה פומביות ובעלות של שקל חדש אחד בלבד ללקוחות הרוכשים מוצר במכירה רגילה לאחר אישורם לתשלום זה.


תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.
במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים
מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם , במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים
Zap ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו YNET , TAPUZ , דפי זהב , וכו'...
האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת לאסטפרייס באתר זה בלבד.
כמו כן נדגיש כי המידע הטכני המוצג , באחריות הספק בלבד.


אחריות
האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד. נציין כי משך האחריות למוצרי קירור (מזגנים, מקפיאים מקררים) - יהיה לפחות שנה , וכל שנה מעל הראשונה תחול אחריות על יחידת הקירור בלבד.
יש  לשמור תעודת האחריות שנופקה עם המוצר ,
מומלץ לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות .

דמי משלוח
דמי משלוח מתומחרים לפי מחירון דואר שליחים / דואר ישראל .
מוצר במשקל      0-1  ק"ג (כולל משקל האריזה) -  28 ש"ח
מוצר במשקל      15-1 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 35 ש"ח
מוצר במשקל    15-25 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 48 ש"ח
מוצר במשקל    35-25 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 64 ש"ח
מוצר במשקל  מעל 35 ק"ג (כולל משקל האריזה) - 120 ש"ח
מקררים ומקפיאים עד 600 ליטר -דלת מעל דלת - 180 ש"ח
מקררים ומקפיאים מעל 600 ליטר דלת ליד דלת - 249  ש"ח
דמי המשלוח תקפים למוצרים הנשלחים מהלקוח למחסן חזרה, במידה ובחר הלקוח לשלוח המוצר עם שירות השליחים אותו מפעילה אבי א.מ
.

ביטול עסקה 
הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות טופס פנייה ממוחשב, שיחת טלפון עם מוקד השירות, הודעה בכתב, או הודעת פקס .
זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי (למשל חשבונית המס) לפי המאוחר מבין השניים.

דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר. דמי הביטול יהיו בערך של 5%  או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.


חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך (אין לגבות סכומים נוספים מעבר לדמי ביטול אלה). המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזה המקורית.


לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן,מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית,מוצרים פסידים (מדפסת איננה מוצר פסיד).


כמו כן, לא ניתן להחזיר מזגנים לאחר התקנתם.

לתשומת לבכם:
עסקה בטלה חד צדדית מצד מפעילי האתר,  תוך שבועיים מיום קבלת הזמנה במסד הנתונים או  ולאחר שנוסו שלושה
ניסיונות יצירת קשר מול הלקוח באמצעות שניים מאמצעי התקשורת הבאים: דוא"ל, טלפון רגיל ונייד, פקס, מכתב דואר רגיל.
ניתן תמיד להיעזר ב"תיק הלקוח" בפרטי הזמנה יצוין סטטוס הזמנה , כולל סטטוס הושארה הודעה, לאחר ניסיון אימות פרטים.
מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם , במכירות רגילות לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן.


אתר המכירות אבי א.מ. / אבי אייר בע"מ שומרים לעצמם את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים הצעות ו/או מבצעים הזמנות במידה והחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלו עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו במכרז/ים , או במכירות השונות  מצדדים שלישיים או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתם או להודיע על כך מראש. לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור לעיל.

עדכוני מחירים 
מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר. שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, טעות בהקלדה, השמטת ספרה. אבי א.מ. מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל etay@aviair.co.il, או לטלפון 03-5568385/6.
.
המחירים באתר 
במכירות רגילות  הינם סופיים, כוללים מע"מ.
ואינם כוללים תוספות צבעים (לדוגמא גימור נירוסטה למקרר), חווטים (למשל צינור חיבור כיריים לגז) ו/או התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוק.
מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרד בהתאם לרשום בכל מוצר ומוצר.

*החברה שומרת לעצמה את הזכות לגהץ את כרטיס האשראי בבית הלקוח לעיסקה בטוחה.

דמי משלוח
יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר. (המוצר או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר) מחיר דמי המשלוח הוא  תוצר סופי של מספר פרמטרים, ואינו קבוע או מחייב. (מחיר דמי משלוח של מוצר מסוים עשוי להיות גבוה/נמוך ממחיר דמי המשלוח של מוצר אחר זהה לו ). המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע"מ. 


מחירי המשלוחים  לא כוללים תוספות מיוחדות .
תוספות עבור משלוח ייגבו על ידי חברות ההובלה בעת ההובלה ואינן קשורות לעסקה .
במקרים בהם לא ניתן לספק מוצר ליישוב מסוים או תידרש תוספת תשלום עבור רכב ממוגן/רכב מיוחד - האתר מתחייב להודיע ללקוח טרם ביצוע העסקה והחיוב .
הובלת מוצר (מעל 25 ק"ג) מעל קומה III (ללא מעלית) 50 ₪ לקומה.
פירוק דלתות למקרר מגודל 240 ליטר ועד 780 ליטר (דלת מעל דלת) 80-120 ₪.
פירוק דלתות למקרר מגודל 580 ליטר ועד 780 ליטר (דלת ליד  דלת) 120-180 ₪.

למוצרים הבאים המכירה כוללת הדרכה והרכבה (לא במעמד המשלוח):
מכונות כביסה, מדיחי כלים (לא כולל הרכבת דלת למדיח אינטגרלי או חצי אינטגרלי), תנורים בנוים.
לשאר המוצרים ניתן לרכוש הדרכה בעלות משתנה מול נותני השירות.
כיריים גז- אינן מסופקות עם צינור גז וללא הרכבה על ידי הספק (עלות הצינור היא 7-8 ₪ בחנויות חומרי בניין, ורשתות עשה זאת בעצמך).
.
ושמירה על זכויותיו של הצרכן הישראלי. (קיימים מוצרים, אשר מטעמי ביטוח, משקל, חשש לשבירתם כאשר מתבצע איסוף עצמי, ידרש הלקוח לחתום שלאחר שקיבל מוצר ובדק תקינותו ושלמותו, הוא אחראי לו  ולהובלתו ויישא בכל נזק שהוא שייגרם למוצר כתוצאה מהובלה לא תקינה, הפלת המוצר, שבר, זעזוע, וכו'....) אבי א.מ.
אחראית בנושא הובלות רק כאשר ההובלה שולמה/ נרכשה כחלק מהעסקה.
נציין כי בעת איסוף מוצר עצמאית חובת המזמין והמשלם להגיע אל משרדי החברה בצרוף תעודה מזהה של המשלם (תעודת זהות/דרכון/רשיון נהיגה/חוגר), וזאת לאחר תיאום מלא מול מח' שירות לקוחות וקבלת מס' משלוח
לאיסוף עצמי.אבי א.מ. / אבי אייר בע"מ ו/ או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.
בינהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו'...

בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי אבי א.מ. או אבי אייר בע"מ - במקרה זה תיידע החברה את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה.

כמו כן נציין כי אין אנו מתחייבים לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים - במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).
אספקה במועד מאוחר מהמועד שצוין - לקוחות יוכלו לאחסן מוצרים במחסננו. אם לקוח יבקש אחסון מוצר ואספקת המוצר במועד מסוים, ימי העסקים יחלו מהתאריך המבוקש. ולא מתאריך ההזמנה המקורי.
שירות אספקה תוך יום עסקים (בתוספת תשלום):
שירות אופציונאלי  - בתוספת תשלום (שונה ממוצר למוצר).
מהותו של השירות היא התייחסות מיידית להזמנתכם בעת קבלתה במסד הנתונים, והוצאתה למשלוח ביום בו הוזמנה ואושרה על ידי חברת האשראי (להזמנות שנתקבלו עד השעה 12:00).
יש לציין כי השירות  מוגבל לאזורי חלוקה  על פי רשימת ישובים המתעדכנת מעת לעת באתר דואר שליחים. אספקת המוצר תהיה תוך 1-3 ימי עסקים, בכפוף לתדירות הביקור וימי האספקה של חברת השליחויות.

שירות אספקה תוך יום עד שבעה ימי עסקים (בתוספת תשלום):
למוצרי הקו הלבן (מייבשים,מזגנים,מכונות כביסה וכו'....) המסופקים על ידי שירותי הובלה חיצוניים (ולא על ידי שליחים) השירות ניתן בפריסה ארצית מלאה למעט ישובים שמעבר לקו הירוק.
אבי א.מ. / אבי אייר בע"מ
רשאים בכל עת להפסיק השירות, והוא ניתן עד גמר המלאי, ואינו מהווה חלק, משפטי או חוזי בעסקה.
אם ובמידה מסוימת מוצר אזל במלאי, לא יחויב הלקוח בדמי השירות, והמוצר יסופק במסגרת ימי העסקים שצוינו ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

מבצעים 
כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת. במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה, אך אזלה במלאי - אבי א.מ.
האתר מתחייב מיידית להסיר המבצע.

צבעי המוצרים-  לטלפונים אלחוטיים ומוצרי מטבח שונים לרבות מיקסרים ובלנדרים אין התחייבות לצבע המוצר המסופק, אבי א.מ.
עושה הכל לנסות לספק את המוצרים בצבעים שהוזמנו במקור, במידה וצבע מסוים אזל יסופק צבע חלופי ממגוון הצבעים המוצעים למכירה

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה  בבית הדין המחוזי בת"א בלבד.

 
חנות המפעל נמצאת ברח' המנור 54 פינת המרכבה א.ת. חולון
טל 03-5568385/6 פקס -03-5224178

שעות פתיחה : א-ה : 7:00 - 19:00 ו' - 7:00 - 14:00